Spółki w grupie

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
W imieniu Zarządu spółek:
EUROPE DISTRIBUTION GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicznie przy ul. Polnej 8 Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000497265, NIP: 9151792044, REGON: 02234927, kapitał zakładowy: 1.153.000,00 zł
– zwana dalej „EDG sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmującą” (dalej: „EDG Sp. z o.o.),
oraz
TRADEMARKS SOLUTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicznie przy ul. Polnej 8 Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000645939, NIP: 9151799810, REGON: 365830411, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł
– zwaną dalej „TMS sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmowaną” (dalej: „TMS Sp. z o.o.)
Udostępniamy plan połączenia spółek w/w spółek.
Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 500 §21 KSH, jest udostępniany na stronie niniejszej stronie internetowej. Spółki działają w ramach jednej grupy kapitałowej, stąd domena internetowa jest wspólna (pozwala to zachować jedność funkcjonowania a także informowania kontrahentów).
W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej), niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych).
Połączenie EDG sp. z o.o. i TMS sp. z o.o. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki EDG Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany umowy spółki, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h.
Plan Połączenia wraz z załącznikami, stosownie do treści art.500 § 2¹ k.s.h., zostaje od dnia 19.11.2021 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na wskazanej powyżej stronie internetowej – dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w związku z czym Spółka nie składa wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Na podstawie art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h. i zarządy obu spółek podlegających łączeniu nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

Załącznik:
Plan połączenia wraz z załącznikami